دیشب خواب دیدم چند تا مرد بهم حمله کردن

منم این لیوان کریستالا رو گرفته بودم دستم با تهش میزدم تو سرشون :||

همشونم سلاخی کردم

ته لیوان

قد ته لیوان هم نبودن :|

.

.

.

.

.

.

-› آشنا بودن مردا