جبران نمیشود..

حتی به گریه های عمیق..

.

.

.

.

.

.

.

-› وقتایی که یادم میاد

-› وای

-› وای از وقتایی که یادم میاد..