من میگم ۱۰۰ درصد مشکلات آدم ناشی از دیدگاه خودشه

ما بقیش اسمشون مشکل نیست..

.

.

.

.

.

.

-› من و چیز هایی که نمیتونم توضیحشون بدم..