اون حتی وقتی عصبانیتش از من به حد تنفر میرسه

بازم مهربونه

بازم مهربونه.. :)

.

.

.

.

.

.

-› وقتی پستا رو میخونم میفهمم چقدر آدم دور و برمو گرفتن

-› من این روابطو دوست دارم :)