الان فهمیدم که هیچوقت نگفتم «ایناییو که دیدی فلان جورن؟ من خیلی ازشون بدم میاد»

مگر اینکه خودم هم جزوشون باشم..