خدایا ما را خیلی منتظر نزار

چونان که چیز هایی را بیشتر از ارزشش برایمان با ارزش شوند..