خدایا شر آدمایی ک حرف زدن باهاشون حالمونو خوب میکنه رو از دل ما کم کن

بگو آمین!

.

.

.

.

.

.

-› ن همشونا!!!

-› اوناشون!!!