عاشقانه سروده ام:

لیوان را برداشتم

که بشورم..

به تو فکر میکردم..

سر از توالت درآوردم..

:|||

.

.

.

.

.

.

.

-› به جز ضمیر توش

-› بقیش #جدی