تازه من خیلی بهتر شدم

قبلا با یه من عسلم نمیشد خوردم!

.

.

.

.

.

.

-› بله

-› از اتاق فرمان اشاره میکنن (چقدر این اصطلاح یوبس شده) هنوزم نمیشه!