- اینایی ک دیدی حتی موقع چت کردنم خجالت میکشن؟

+ آره

- خیلی بدم میاد ازشون

+ آره منم

- من ازونام

.

.

.

.

.

-› ن واقعا ینی چی اخه :/