اما من احساس امنیت میکنم در برابر حرف زدن با کسی که در اون لحظه عاشقِ (اصطلاحا) دوست منه!