وقتی میبینید خیلی اصرار داره برید استراحت کنید و خودش بمونه کارا رو انجام بده

این احتمالو بدید که شاید میخواد یه کاری کنه شما نباشید!