خدایا من را با قلبی که از ناشایستی ام به تو سپرده‌ام

امتحان نکن!

.

.

.

.

.

.

-› اما بعدش گفتم که اگه از پسش بر میام بکن :)