اگه نمیدونستم نقطه ضعفمه

فکر میکردم عاشق شدم!

.

.

.

.

.

.

.

-› بدون این که بدونه دست گذاشته روی نقطه ضعف من!

-› و منِ پر از تردید..