این که من دعا کنم که گمونم همتون به عمق و باور جمله‌ی "و زمینی که بیهوده مرا بدان بسته اند.." برسید

 دعای خوبیه

حتی اگه ندونید چرا!

.

.

.

.

.

.

.

-› اگه ما مدعان صف اول بودیم نباشیم 

-› یا در سطوح بالای عرفان ب سر نبریم

-› میفهمیمش !

-› پست یک دو سه چهار ُُ م :)))