اونو متهم کن به کاری که ندیدی انجام داده باشه

اگه عصبانی شد و با جدیت شروع به توضیح دادن کرد

یا انجام داده

یا براش مهمی

.

.

.

.

.

-› شایدم ضعف شخصیتی داره 

-› شایدم چن تا چیز دیگه :|