در فکر تو بستم چمدان را و همین فکر

مثل خوره افتاده به جانم که بمانم..