آدمایی که سر نمیدونم نمیدونمای زندگی

بهت راه هایی برای دونستن معرفی میکنن

.

.

.

.

.

.

-› ازینا برات آرزو میکنم!