ما دچاریم به اشتباهات تکراری

.

.

.

.

.

-› اینو از عبارت "اینو ک قبلا نوشتم"ی ک وقتی میخواستم اینجا بنویسم میگفتم فهمیدم 

-› چقدر فعل :|