رگ بار

باد شدید

رعد و برق

دونه های درشت بارون

بوی خاک خیس خورده

.

.

.

.

.

-› ک این دیوانه سرگردان بماند :))