بخش آسیب پذیر تو اون کارایی هست که جلوی خودتو برای انجام دادنش میگیری

حرفایی ک جلوی گفتنشو میگیری‌‌..

.

.

.

.

.

.

-› فک کنم البته

-› آره دیگه!

-› باید آسیب نا پذیرش کنیم :)