بعضیا هستن

تا مدام بهمون یادآوری کنن 

در دهن مردمو نمیشه بست :)