ذکر کرده‌اند که:

تا تو به داد من رسی

من به خدا رسیده ام..

.

.

.

.

.

.

-› محض‌ خوشگلی