نوشته بودم:

الان اسممو بگم که شخصیت ساختگیتو روم پیاده کنی؟