.

.

.

.

.

.

.

.

-› مث تشنه ای ک جلوش آب گذاشتن باید لب بگزه