خوشبین باش

ولی متکی به خوشبینیت نباش 

.

.

.

.

.

-› مخاطب این ضمایر دوم شخص مفرد

-› لزوما دوم شخص مفرد نیست :|