اِنُمین نفر بهم گفت که درونگرایی

من بعد میگم شاید :)

.

.

.

.

.

.

.

-› اما ویژگی های رفتاریم در سیکلهایی نسبتا بلند مدت به شکل جالب و دوست داشنییی(شاید فقط برای خودم) تغییر میکنن :)