شاید حالت تدافعی به خودم بگیرم و به نظر بیاد حتی ذره ای حاضر نیستم ک بپذیرم

اما پیش خودم قشنگ بهش فکر میکنم

وقتایکه نقدم میکنه

.

.

.

.

.

.

.

-› یکیه!