فکر کن

فلسفه ی

خلقت عالم

تنها

راز خندیدن یک کودک چوپان باشد :)

.

.

.

.

-› همین :)