میگفت یه روز یه مار عاشق میشه

بعد ک عزمشو جزم میکنه بره بهش بگه

میره میبینه طرف شلنگ بوده 

.

.

.

.

.

.

.

-› من اون شلنگه ام :/