اگه میخوای به این نتیجه برسی ک من خیلی بدم

من خودم بهت میگم!