عاشق شدن

صاف «ایمان به خدا» رو نشونه میگیره

یا قشنگ از دستش میدن

یا قوی تر میشه

.

.

.

.

.

-› ب نظرم