ااگر احساسش را پاسخ نگویید

زیبایی هایش را برمیدارد

و میرود..

.

.

.

.

.

-› #زن

-› جایی نوشته بود 

-› حتی شاید بهتر باشه نگم!

-› حالا شما بفرمایید چرا :)