بهم میگفت پس میزنی

چیزیو ک بهش نیاز داری

.

.

.

.

.

-› در یه موضوع خاص میگف