حالا سرچ زدم معنی گاف دادن

زده معنی قبیحی دارد ولی در اثر کثرت استفاده قبحشو از دست داده و به صورت عامیانه ب معنی سوتی دادن بکار میره

.

.

.

.

.

.

-› چ بد

-› حرمت پاستورم برا نریختن قبح قماره

-› چقد تشعشعات منفی دان این چن تا پست اخیر

-› خب دارن

-› خب دارم

-› بعد از خودم میپرسم ما با متشعشع (داریم یا از خودم دراوردم؟) کردن فضای اطرافمون از حسی ک احتمالا ازش لبریزیم

-› بهتر میشیم؟

-› بعد یعنی اگه بهتر شیم چقد حسمون کوچیکه نحیف و ناچیز و ریزه

-› چقد کوچیک و ناچیزو ریزم