ولی خوب داریم پیش میریم 

#پیام_رسان_داخلی

.

.

.

.

.

.

.

← کاری ندارم چقدر مسخره میکنن چقد انگ و تهمت میزنن من کاریو میکنم ه فکر میکنم درسته :)

← بابای تلگرام :)