تازه ی چیز بهتر

محبتی ک ابرازش نمیکنیو بزار لا جرز دیوار روش سیمان بزن :|

.

.

.

.

.

.

-› همینه دیگه :/