اما یکی از فوایدی ک نقاط عموم نا پسندانه شهر داره اینه ک نصف شب صدای بوق بوق عروس کشون اذیتت نمیکنه