بعضی وقتا فک میکنم شاید به خاطر کسی که هستم

بهتر باشه که درمورد خدا حرف نزنم