ولی از پس این حس کنجکاوی برومدن هم کار سختیه ها :)))))

.

.

.

.

.

.

← خیلی الان دارم اذیت میشم :)