راهی به خدا دارد

خلوتگه تنهایی..

.

.

.

.

.

-› ولی من خیلی بیشتر از خشمش از نداشتنش میترسم