همش باید بهش بگم ک پا نده

بابا پا نده

کوتا نیا

کم نیار

احساس ضعف نکن

قوی باش زن

قوی باش

.

.

.

.

.

-› پا نده :)