یه این تایم داریم یه آن تایم

بقیش میشه تایم اوت

فقط سه دقیقه دیر کردم توجیه نمیکنه

.

.

.

.

.

.

-› دارم فک میکنم نمیشه مفهومو با واژه های ملی برسونم!