نوشته بود روزی میرسه که به جای دستمال کاغذی با صد تومنی دماغتو پاک کنی به صرفه تر باشه :/

.

.

.

.

.

.

-› رسید 

-› واسه دوران محمود احمدی‌نژاد بود