گویا اشترنبرگ اگه درست نوشته باشم درباره انواع و حالات و علل عاشقی چیزایی نوشته 

ک من خیلی خوب تونستم گذشته ی اونا رو از آدمایی ک بهشون علاقه مند میشدن حدس بزنم

.

.

.

.

.

.

-› البته مطمئن نیستم 

-› اما شواهدیم هستن دال بر حدسیات

-› کاش میتونستم کاری کنم براشون :(