ولی من خوشحالم که توی کشوری زندگی میکنم که وقتی همه ی شهر به خواب رفتن.. از گلدسته هاش زمزمه‌ی مسحور کننده ی اذان به گوش میرسه

.

.

.

.

.

.

.

-› مخصوصا وقتی هوا بهاریه

-› وقتی حالت از این صدا خوبه :)