با موزیک گوش دادن نمیشه فکر کرد

فقط میشه رفت تو حس

.

.

.

.

.

-› حداقل تایماتونو نصف کنید

-› نصفشو برید تو حس نصف دیگشم فکر کنید :/