هیچی به اندازه نظام فکری آدمو آروم نمیکنه

.

.

.

.

.

.

-› تازه فهمیدم :|

-› یکم دیره احساس میکنم :/