گذشته از دوره جواب گرفتن

من از ری‌اکشنات ب سوالای من

من از نوع سوالای خودت

تحلیل میکنم

.

.

.

.

.

.

-› چ ربطی ب باحال بودن داره  -_-