بگذار به دلخواه تو دشوار بمیرم

.

.

.

.

.

.

-› چن بار گفتما

-› ولی خواستم بازم بگم